Algemene Voorwaarden Schoonheidssalon In- and outsidebeauty

1.     Algemeen
a)    Deze algemene voorwaarden gelden voor elke aanbieding, behandeling  en overeenkomst  tussen Schoonheidssalon In- and outsidebeauty en een cliënt waarop Schoonheidssalon In- and outsidebeauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b)    Indien tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
c)    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

2.     Inspanning Schoonheidssalon In- and outsidebeauty
a)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
b)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de (financiële) consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3.     Afspraken
a)    De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het schoonheidsinstituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon In- and outsidebeauty het gehele honorarium  voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen
b)    Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de  afgesproken tijd in de salon aankomt,  mag het schoonheidsinstituut de verloren tijd inkorten op de behandelingen toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen
c)    Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen, kan het schoonheidsinstituut de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door bereken
d)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty moet verhindering  voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch  uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
e)    Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden b en d te houden, indien zij gehinderd zijn door aantoonbare overmacht.

4.     Privacy en persoonsgegevens
a)    De cliënt voorziet schoonheidssalon In- and outsidebeauty bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan  Schoonheidssalon In- and outsidebeauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
b)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem.
c)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty behandelt de vertrouwelijke (persoons)gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
d)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty zal  gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming.

5.     Betaling
a)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty vermeldt alle prijzen van de behandeling en de producten zichtbaar in de salon of haar website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
b)    Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
c)    De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en de eventuele producten contant of per PIN te voldoen.
d)    Producten die besteld zijn in de webwinkel dienen conform de voorwaarden van Schoonheidssalon In- and outsidebeauty te worden betaald.

6.     Geheimhouding
a)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld  tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door cliënt is verteld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie.
b)    De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak het schoonheidsinstituut verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7.     Aansprakelijkheid
a)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat het schoonheidsinstituut is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
b)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging aan persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft mee gebracht naar de salon.
c)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, van welke aard dan ook, opgelopen door het gebruik van diens faciliteiten.
d)    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid  gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Schoonheidssalon In- and outsidebeauty.

8.     Beschadiging en diefstal
a)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty heeft het recht aan de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur, producten of andere eigendommen beschadigt.
b)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty meldt diefstal altijd bij de politie.

9.     Klachten
a)    Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Schoonheidssalon In- and outsidebeauty.
b)    Schoonheidssalon In- and outsidebeauty zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.
c)    Indien een klacht over de behandeling gegrond is, zal Schoonheidssalon In- and outsidebeauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
d)    Indien een klacht over de producten gegrond is zal Schoonheidssalon In- and outsidebeauty handelen zoals vermeld in artikel 8.

10.   Behoorlijk gedrag
a)    De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
b)    Indien cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon In- and outsidebeauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgave van redenen.

11.   Recht
a)    Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon In- and outsidebeauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
b)    De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Schoonheidssalon In- and outsidebeauty en zijn ook in de salon beschikbaar.
c)    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst  daarvan steeds bepalend.
d)    Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
e)    Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.